Podmínky služeb

Podmínky Prime tennis club, z.s.

  1. Je nutné, aby účastníci tréninků, táborů a dalších akcí pořadaných Prime tennis club, z.s. brali na vědomí možné riziko zranění a měli k tomu zřízené úrazové pojištění. Za úrazy, ke kterým může dojít během tréninku a dalších sportovních aktivit, neneseme žádnou odpovědnost.
  2. Tím, že se účastníte sportovních akcí (tábory, tréninky, turnaje) Prime tennis club, z.s. zároveň souhlasíte s pořízením fotografií či videí, které mohou sloužit k propagačním účelům tenisové školy.
  3. Při méně než 5 účastnících na příměstských táborech Prime tennis club, z.s. si tenisová škola vyhrazuje právo na zrušení celého tábora a nabídnutí případně náhradních termínů daným zájemcům. Uhrazená částka se za neuskutečněnou akci v tomto případě vrací v plné výši.
  4. Povinností účastníků resp. zakonných zástupců je informovat trenéry či vedoucí o možné zdravotní indispozici účastníka. Účastí na tréninku či jiné sportovní události Prime tennis club, z.s. stvrzujete zdravotní způsobilost účastníka.
  5. Zákonný zástupce bere na vědomí: v případě odhlášení dítěte nejméně jeden měsíc před táborem se vrací celý táborový poplatek, v případě kratšího období se poplatek nevrací. Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně.
  6. Podmínky vyloučení dítěte z tábora: dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích(trenérů) a porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku.
  7. Zákonný zástupce resp. hráč bere na vědomí: Neúčast na tréninku či jiných akcích je nutné omlouvat pomocí SMS či telefonem vašemu trenérovi. Tento způsob omluvy musí být proveden maximálně do 3 hodin, v halových sezonách do 24 hodin od začátku tréninku/akce pořádané Prime tennis club, z.s. Akce je tak považována za omluvenou a lze jí nahradit. V připadě nesplnění této podmínky se daná akce/trénink považuje za neomluvenou a bude považována, jako by se jí zúčastnil.